Licentievoorwaarden, beperkte garantie

De software en het softwareproduct Zarb versie 4.1 NL of Duits worden beschermd door het auteursrecht, internationale auteursrechtverdragen en andere wetten en verdragen.

Het softwareproduct heeft een licentie als een enkel, apart product.. Eindgebruikers met licentie hebben niet het recht de componenten ervan te splitsen, het softwareproduct terug te ontwikkelen (Reverse Engeneering), te de-compileren of te de-assembleren. De Zarb-symboollijsten (modellen) mogen wel uitgezet maar niet gewist worden.. Zarbfunctie's (macro's) mogen niet naar andere documenten of sjablonen geëxporteerd worden en werken daar ook niet.

De firma Hans Zybura Software, gevestigd te Bielefeld, Duitsland geeft als licentiegever de eindgebruikers de volgende licentierechten (al naar gelang de op de factuur aangegeven soort licentie):

Privé-licentie

Een privé-licentie geeft de betrokkene en alleen deze het recht om privé het softwareproduct te installeren op één computer thuis.

Licentie voor één eigen plek op een schoollocatie of in een organisatie: Deze licentie geeft de betreffende school / organisatie het recht om dit softwareproduct te installeren op één computer van die school / van die organisatie. Alleen het lerarenkorps cq. de medewerkers / werknemers van de betreffende organisatie mogen dit softwareproduct op deze éne computer gebruiken.

Schoollocatie-licentie

Een schoollocatie-licentie geeft de school het recht om op alle computers van de school of instelling dit product te installeren. Als een school uit meerdere schoollocaties/ dependances bestaat, die zich in dezelfde of andere steden of gemeenten bevinden, dan geldt de schoollicentie altijd alleen maar voor één plaats: namelijk voor de locatie waarvoor de licentie is aangeschaft (zie de factuur). Medewerkers en leerlingen mogen in de ruimten en op het netwerk van de betreffende school / organisatie dit softwareproduct gebruiken. Deze schoollocatie-licentie houdt ook in: een collectieve privé-licentie voor alle medewerkers van de instelling met alle bovengenoemde rechten voor de privé-licentie. De licentierechten uit deze gecombineerde collectieve privé-licentie zijn strikt beperkt tot een werknemersovereenkomst (=aanstelling) van werknemers bij die instelling.

Voor alle soorten licenties geldt:

Elke licentiegerechtigde medewerker van een school of scholings-/ nascholingsinstelling mag, in het kader van na- en bijscholingsactiviteiten ten behoeve van (aankomende) studenten, leerlingen cq. cursisten en opleiders Zarb 3.0 demonstreren en in het kader van de demonstratie mee laten werken. Uitsluitend voor dit doel mogen, beperkt tot de duur van deze cursus, kopieën van het softwareproduct op de computers of het netwerk geïnstalleerd worden en wel alleen binnen de computerruimte van de betreffende instellingen.

Garantie en beperkte aansprakelijkheid: De licentiegever garandeert het goed functioneren van de software zoals hier beschreven voor een periode van 90 dagen. De garantie beperkt zich tot het terugbetalen van de aanschafprijs of tot een vervanging van de software. Dit naar keuze van de licentiegever. Iedere verdere garantie wordt uitgesloten. In het bijzonder stelt de licentiegever zich niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade die ontstaat bij ondeskundig gebruik van deze software. Er wordt ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade uit winstderving, werkonderbreking, verlies van zakelijke informatie of gegevens of andere financiële verliezen. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de licentiegever beperkt tot het bedrag dat de licentienemer voor het sofwareproduct heeft betaald.

Over 'ongeoorloofd kopieren'

Computerprogramma's worden soms ongeoorloofd aan vrienden, kennissen of collega's doorgegeven. Ze worden niet alleen kort uitgeprobeerd, ze worden vaak zonder betaling‚ gedurende lange tijd gebruikt. Voordat u Zarb illegaal doorgeeft of gebruikt, wil ik u graag op het volgende wijzen: in dit product zitten - naast een lange ervaring als leraar - duizenden werkuren. Stelt u zich dat eens voor. Ongeoorloofd copiëren is niet alleen illegaal en strafbaar; het is bovenal volstrekt immoreel en daarom niet acceptabel.

De markt voor lerarenspecifieke software is om verschillende redenen nog betrekkelijk klein en het is heel moeilijk de ontwikkelingskosten voor een kwalitatief hoogwaardig product weer terug te verdienen. (Dit geldt overigens ook voor de grote uitgeverijen. Omdat deze heel nuchter en op winst calculeren, is er van die kant weinig interessante software voor leraren te verwachten, wel echter een veelheid aan zogenaamde leerprogramma's, die zich primair op de leerlingen richten en door ouders ongezien gekocht worden.)

Elk ongeoorloofd gebruik vertraagt de ontwikkeling en verbetering van software in het bijzonder echter op kleinere taalmarkten!

Voor vragen en onduidelijkheden raadpleegt u de uitgever info@zybura.com.

naar boven